Tento web používá k poskytování služeb a personalizaci soubory cookies. Používaním tohto webu s tím souhlasíte.

Ďakujeme za Váš záujem riešiť dlhy. Sme pripravení Vám pomôcť. Píšte, volajte, komunikujte!

Časté otázky

[Q] Nie ste schopný uhradiť Váš záväzok v určenom čase?
[R] Urýchlene nás kontaktujte na telefónnom čísle 232 161 001, uvedenom tiež v zaslanej korešpondenci

[Q] Akým spôsobom môžem uhradiť dlžnú čiastku?
[R] Splácať môžete poštovou poukážkou, vkladom na účet, bankovým prevodom. Pokiaľ potrebujete viac informácii, volajte medzi 8.00 – 17:00 hodinou na telefónne číslo 232 161 001.

[Q] Kam sa obrátiť so žiadosťou o splátkový kalendár?
[R] V prípade, že nemôžete svoju pohľadávku uhradiť naraz, čo najskôr nás kontaktujte na telefónnom čísle 232 161 001.
Pre rýchlejšiu komunikáciu si pripravte názov spoločnosti, ktorej dlhujete, rodné číslo a u podnikateľov IČO.

[Q] Ako dlho môžem maximálne splácať?
[R] Pre stanovenie optimálnej doby splácania nás kontaktujte na telefónnom čísle 232 161 001. Tu s našim zodpovedným pracovníkom prerokujete možnosti splátok.

[Q] Ako zistím aktuálnu výšku dlžnej čiastky?
[R] Aktuálnu výšku dlžnej sumy zistíte na telefónnom čísle 232 161 001. Pre rýchlejšiu komunikáciu si pripravte názov spoločnosti,
ktorej dlhujete, rodné číslo, u podnikateľov IČO.

[Q] Čo sa stane, ak dlh neuhradím?
[R] Ak nezaplatíte dlh v stanovenom termíne, sme nútení pristúpiť k vymáhaniu dlhu prostredníctvom súdu a po rozhodnutí súdu tiež k exekučnému vymáhaniu. Oba procesy navyšujú dlžnú sumu. Dlh sa tiež stále navyšuje o úroky z omeškania.

[Q] Prečo bola pohľadávka odovzdaná advokátskej kancelárii?
[R] Dlžníci nie sú ochotní riešiť po dlhšiu dobu svojej dlhy s veriteľom. Veriteľ je teda nútený vyhľadať pomoc advokáta, ktorý má už potom celú vec vo svojej správe. Ak ste boli predvolaný výzvou na zaplatenie dlhu od advokátskej kancelárie, už sa neobracajte na spoločnosť, ktorej dlhujete, ale celú vec riešte čo najrýchlejšie s advokátskou kanceláriou.

[Q] Prečo došlo k navýšeniu pohľadávky?
[R] K navýšeniu pohľadávky dochádza vďaka neustále bežiacemu úroku z omeškania. Ďalej pohľadávku navyšujú náklady na súdne a exekučné vymáhanie.

[Q] Prečo mám platiť náklady súdneho konania?
[R] Pretože ste Váš dlh neuhradili včas, bol veriteľ nútený pohľadávku, prostredníctvom našej spolupracujúcej advokátskej kancelárie, zažalovať. Vy ste potom na základe rozhodnutia súdu povinný uhradiť všetky súdne trovy - súdny poplatok (6% zo žalovanej sumy, minimálne však 16,50 Eur). Ďalej ste potom povinný zaplatiť odmenu advokáta. Tá je stanovená právnym predpisom (vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 655/2004 Z.z, o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb) a z časti závisí na dlžnej čiastke. Ďalej potom zaplatíte daň z pridanej hodnoty vo výške 20% a ďalšie náklady ako napr. cestovné.

[Q] Kde môžem obdržať doklad o bezdlžnosti?
[R] Doklad o bezdlžnosti vystavíme na meno dlžníka na základe Vašej žiadosti. Žiadosť pošlite najlepšie emailom na adresu podatelna@consultingone.sk, uveďte základné identifikačné údaje (meno, adresa, variabilný symbol) a tiež, či doklad chcete zaslať poštou alebo emailom.

[Q] Kde si môžem vyzdvihnúť zaplatenú zmenku?
[R] Zaplatenú zmenku si môžete vyzdvihnúť osobne v našej spoločnosti. Vždy je nutné dohodnúť si túto návštevu dopredu na telefónnom čísle 232 161 001.